Laatste update 1 januari 2021

Algemene Voorwaarden

Service Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtgever: de wederpartij van Webdelight.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

2. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Webdelight en een opdrachtgever waarop Webdelight deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Webdelight, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Webdelight en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2. De door Webdelight gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Webdelight is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Webdelight daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Webdelight anders aangeeft.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Webdelight niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Webdelight zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webdelight het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webdelight aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webdelight worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webdelight zijn verstrekt, heeft Webdelight het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4. Webdelight is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webdelight is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Webdelight kenbaar behoorde te zijn.
4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Webdelight de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6. Indien door Webdelight of door Webdelight ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.7. Opdrachtgever vrijwaart Webdelight voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Webdelight zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Webdelight de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4. In afwijking van lid 3 zal Webdelight geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Webdelight kunnen worden toegerekend.

6. Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1. De overeenkomst tussen Webdelight en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Webdelight derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

7. Betaling

7.1. Bij aanvaarding van de offerte, vraagt Webdelight u om een aanbetaling van 50% te verrichten van het totaalbedrag. Het restant van het totaalbedrag dient te worden voldaan na acceptatie van het eindresultaat en voor implementatie van de ontwikkelde website op uw eigen domeinnaam, op een door Webdelight aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2 Op artikel 7 lid 1 rust één uitzondering; indien het eindresultaat na 3 pogingen, met ieders 14 dagen er tussen niet wordt geaccepteerd behoud Webdelight zich het recht de kosten voor het eindresultaat alsnog te facturen.
7.3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Herinneringskosten: eerste herinnering: € 7,50, tweede herinnering € 15,00, derde en laatste herinnering € 25,00. Indien na de derde herinnering géén betaling plaats vindt, is Webdelight gerechtigd de ontwikkelde website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.
7.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Webdelight op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.5. Webdelight heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Webdelight kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Webdelight kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7.6. Webdelight is gemachtigd het eindresultaat, in geval van achterstallige betalingen, achter te houden. Webdelight is in dit geval ook gemachtigd alle andere diensten die de wederpartij bij Webdelight heeft afgenomen stop te zetten.
7.7 In het geval van een uitblijvende betaling bij een hosting factuur zal er 18 dagen na de factuurdatum € 49,95 excl. 21% btw toegevoegd worden voor de domeinnaam uit quarantaine te halen. Verhuizen is vanaf dat moment ook niet meer gratis mogelijk.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door Webdelight geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, scripts, cms, software, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van Webdelight totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Webdelight gesloten overeenkomsten is nagekomen.
8.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Webdelight zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
8.4. Door Webdelight geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
8.5. Voor het geval dat Webdelight zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Webdelight of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Webdelight zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

9. Hosting

9.1 Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde website, zal extern plaats vinden bij een hostingbedrijf.
9.2 Webdelight is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
9.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken.g. het afsplitsen van (computerprocessoren die na het verbreken van de (on line verbinding met Webdelight) blijven lopen binnen Webdelight of het internet;
h. het verspreiden van computervirussen.
9.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde website te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

10. Opzegging

10.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
10.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, na het aangaan van de overeenkomst en voor implementatie van de ontwikkelde website op uw eigen domeinnaam, heeft Webdelight recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Webdelight zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
10.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Webdelight, zal Webdelight in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
10.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Webdelight extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

11. Opschorting en ontbinding

11.1. Webdelight is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst, Webdelight ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
11.2. Voorts is Webdelight bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Webdelight op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Webdelight de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
11.4. Webdelight behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

12. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

12.1. Indien Webdelight aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
12.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Webdelight het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

13. Geheimhouding

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Webdelight gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Webdelight zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Webdelight niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

14. Intellectuele eigendom en auteursrechten

14.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Webdelight zich de rechten en bevoegdheden voor die Webdelight toekomen op grond van de Auteurswet.
14.2. Alle door Webdelight verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Webdelight worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
14.3. Webdelight behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

15. Voorbeelden

15.1. Is aan de opdrachtgever een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

16. Toepasselijk recht

16.1. Op elke overeenkomst tussen Webdelight en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

17. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

17.1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde (bijgewerkte) versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
17.2. Deze versie van de algemene voorwaarden is van gang sinds 1 januari 2019.

Disclaimer

Webdelight heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website, en de daarin opgenomen informatie, grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.

Webdelight aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Webdelight garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Webdelight gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Webdelight op geen enkele wijze verantwoordelijk is.

Webdelight aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van deze links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Webdelight de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Privacy Policy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van Webdelight om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we verzamelen tijdens het gebruik van onze website. Daarom hebben we dit privacybeleid ontwikkeld om u te laten begrijpen hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren, openbaar maken en anderszins gebruiken. We hebben ons privacybeleid hieronder uiteengezet.

We zullen persoonlijke informatie verzamelen met wettige en eerlijke middelen en, indien van toepassing, met medeweten of toestemming van de betrokken persoon.
Voordat of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.
We zullen persoonlijke informatie alleen verzamelen en gebruiken voor het vervullen van de door ons gespecificeerde doeleinden en voor andere nevendoeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen of zoals vereist door de wet.
Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en, voor zover nodig voor die doeleinden, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn.
We zullen persoonlijke informatie beschermen door redelijke beveiligingsmaatregelen te nemen tegen verlies of diefstal, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
We bewaren persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor het vervullen van die doeleinden.

We zijn toegewijd om onze zaken uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd. Webdelight kan dit privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Webdelight wijzigen.

Meer informatie nodig? Contacteer ons nu